SPYDEBERG BYGDEBOK

BIOGRAFIERTrond E. Huseby, født 1948 i Oslo. Bosatt i Spydeberg siden 1978, har siden 1982 drevet gården Huseby sammen med sin kone, Anne-Torill Huseby. Lærerskole 1970, cand.philol. 1977 med historie hovedfag. Har arbeidet som lektor i ungdomsskolen og i videregående skole siden 1976, siden 1991 ved Askim videre- gående skole hvor han er fagleder for språkfag og sterkt engasjert i internasjonale prosjekter. Har økonomisk utdannelse fra BI og har arbeidet i reiselivet og ved Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo. Er engasjert i lokale lag og foreninger og har hatt kommunale- og fylkeskommunale verv. Har sittet enLandslaget for lokalhistorie i skolen og Spydeberg Historielag. Medlem av bygdebokkomiéen siden 1983. periode i Hovin menighets-råd. Styreverv iLandslaget for lokalhistorie i skolen og Spydeberg Historielag. Medlem av bygdebokkomiéen siden 1983.


Eirik Juel, født 1954 i Oslo. Bosatt i Spydeberg siden 1980. Bibliotek-høgskolen 1978 og videreutdanning i mediekunnskap 1989. Har vært bibliotekar i Statens filmsentral og Arbeidstilsynet. Ble biblioteksjef i Spydeberg i 1979. Har i perioder også hatt ansvaret for kultursektoren i Spydeberg. Permisjon fra Spydeberg 1991-92 og 1996-98. Arbeidet da som henholdsvis, førstekonsulent i Statens Bibliotektilsyn og biblioteksjef i Oppegård kommune. Siden sommeren 1998, engasjert i 60% stilling med ansvar for bygdebok-arbeidet og 40% stilling som bibliotekar. Er interessert i lokalhistorie og har vært sekretær for bygdebokkomitéen siden 1983.


Ingrid Nesje, født 1926 i Spydeberg. Lærerskoleeksamen ved Oslo off. lærerskole i 1949. Har vært ansatt ved Tøyen skole i Oslo 1949-1956, Spydeberg skole 1956-1964 og Hovin skole 1972- 1992. Har arbeidet i mange år med lokalhistoriske prosjekter, bl.a. lokalhistorisk arkiv. Spydebergs skolehistorie, skolestue på Bygdetunet og Smalelvamuseet. Har vært medlem av skolestyret, kommunestyret og sosialstyret, leder i misjonsarbeid og søndags- skole. Fikk Kongens fortjenestemedalje i 1992 og Spydeberg kommunes miljøpris i 1995. Utgitt slektsboka «Egelandslekten» i 1985 sammen med Aslaug Egeland. Sammen med Øistein Grøvle bearbeidet og utgitt Arnt Sandems manus: «Spydeberg – kjære min bygd» og Hans Kristiansen Holms manus: «En spydebergsmed forteller.»


Olav M. Skulberg, født 1930 i Spydeberg. Studerte natur- vitenskap ved Universitetet i Oslo – kjemi, geologi, zoologi og botanikk- under Olaf Holtedahl, Rolf Nordhagen, Bjørn Føyn og Trygve Braarud. Faglig spesialisering innenfor hydrobiologi med alger som tema. Studiereiser til forskningssentra i Europa som bakgrunn for arbeidet med den faglige oppbyggingen av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Seniorforsker ved NIVAfra 1982 med forskningsvirksomhet knyttet til alger, algedyrking og eksperimentelle studier med mikro-alger. Har publisert omlag 180 avhandlinger i internasjonale og norske fagtidsskrifter og bøker. Arbeider med naturhistoriske undersøkelser i Spydeberg og nærområdet, og for naturvern og landskapsforståelse som grunnlag for ressursforvaltning.


Per Kristian Skulberg, født 1951 i Spydeberg. Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1977. Turnus i Lærdal og Rakkestad. Siden 1979 allmennpraktiserende lege i Askim. Medlem Spydeberg kommunestyre 1979-1987. Statsrådens personlige sekretær i Miljø-verndepartementet 1984-1986. Statssekretær i Miljøverndepartementet 1990. Statssekretær i Kulturdepartementet 1998-2000. Medlem av Statens Kulturminne- råd 1986-1996. President i Heritage Interpretation International 1991-1995. Styreleder Norsk Museum for fotografi – Preus Fotomuseum 2001-2006. Leder av Spydeberg kommunes bygdebokkomité siden 1983. Styreleder for Eidsvoll 1814 fra 2006 til 2009. Styret for Norsk Folkemuseum fra 2010 (nestleder). Kringkastingsrådet 2010–2014 (varamedlem).

Det Kongelige Selskap for NorgesVel – representantskapet 2006 -2012. Stiftelsen Spydeberg prestegård (styremedlem). Norsk arkeologisk selskap fra 2017 (styremedlem).


Petter Anton Unnerud, født 1946 på Unnerud vestre i Spydeberg.

Landbruksutdannet. Drevet gården Unnerud siden 1968. Kommunale verv og medlem av kommunestyret en periode. Formann i Spydeberg Landbrukslag da laget vedtok å gi midler til utgivelse av bygdebøkene. Valgt av Landbrukslagets årsmøte til å bistå bygdebokkomiteen med dette arbeidet. Er engasjert i lokale lag og foreninger. I mange år aktiv i driften av Oslofirmaet Maskinell Snøservice as. I de senere år har han hatt oppdrag for barnevernet.


Solvår Beitmann, født i 1943 på Stange på Hedemarken. Bosatt i Spydeberg siden 1971 da hun begynte som lærer på Hobøl og Spydeberg ungdomsskole etter cand. philol.-studier med norsk hovedfag ved universitetet i Oslo. Da Hobøl fikk egen ungdomsskole, ble hun først inspektør og deretter rek- tor der. Avsluttet yrkeskarrieren etter 16 år i videregående skole, først i Askim og så i Mysen. Har sittet i Spydeberg kom- munestyre i til sammen 20 år. Varaordfører fra 1988-1991, og har ellers sittet i en rekke styrer og råd i Spydeberg gjennom nesten 50 år, er fortsatt styremedlem i IØR. Sitter i dag som møtende varamann i styret i Historielaget og er aktiv i Spyde- berg Prestegårds Venner.


Jan Brendalsmo, født 1951 i Tønsberg. Utdannet middelalder- arkeolog med magistergrad (Tønsberg før år 1000. Fra gård til by) og doktorgrad (Kirkebygg og kirkebyggere – Bygg- herrer i Trøndelag ca.1000-1600). Han har vært medredaktør av flere bøker, bl.a. «Den urbane underskog. Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tid- lig nytid» (2009). Han har skrevet en rekke artikler om mid- delalderbyer, kirkehistorie og landskapshistorie.


Stephen Chance, født 1951 i England. Bosatt på Vien i Spy- deberg siden 2010. BA (Jurisprudence) fra Oxford Univer- sity (1972) og praksis som advokat i London. Jobbet for Den norske Creditbank fra 1979 til 1988 og etterpå i forskjellige stillinger innen finans. Har vært interessert i historie siden skoledagene og har i de senere år jobbet med diverse overset- telsesoppdrag.


Asmund Aasen, født 1940 i Oslo. Flyttet til Brønnøysund i 1955 og tok artium der i 1959. Utdannet arkitekt i 1966 ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Arbeidet fram til 1987 som saks- behandler og medeier ved A. Bastiansen Arkitektkontor i Oslo. Flyttet til Spydeberg i 1975. Han etablerte egen praksis i 1987 med vekt på arkitektur, design og grafiske illustrasjo- ner. Engasjert av bygdebokkomiteen som illustratør/tegner fra 2005.