SPYDEBERG BYGDEBOK

Epilog

Når vi nå legger fram bind 3, er bosettingshistorien fullført for denne gangen. Det som gjenstår for bygdebokkomiteen, er å fortsette arbeidet med det bygdehistoriske bindet – en kulturhistorie

for Spydeberg.

Vi håper at vi har klart å hvelve en høyere himmel over folks hverdag ved å løfte fram mye ny kunnskap om naturarven og kulturarven vår. Vårt håp er at det skal føre til bedre årvåkenhet og enda bedre forvaltning av lokalsamfunnet vårt.

Bygdebokkomiteen vil takke alle i og utenfor kommunen som har bidratt med kunnskap og kildestoff. Vi tenker i takknemlighet på dem som har gått bort siden arbeidet startet i 1983: Syver Liverud, Aase Skulberg Pettersen og Henry Rogstad som gjennomførte store avskriftsarbeider.

Anne Marit Unnerud gikk ut av komiteen på grunn av alder og helse.

Folk og hjem – på gamle og nye tomter hadde neppe blitt virkelighet hadde det ikke vært for tidligere ordfører Stein Håland. Hans innsats og kloke politiske teft bidro til grepet om at Spydeberg skulle satse på å skrive en bosettingshistorie først.

Vi er takknemlige for at de folkevalgte i Spydeberg så dette og støttet opp om prosessen med å skrive Spydeberghistorien.

Dugnadsinnsatsen har også vært stor, men uten Spydeberg Sparebanks trofaste økonomiske støtte, hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Det var også avgjørende at da Spydeberg landbrukslag ble oppløst, valgte landbrukslagets styre å overføre store beløp til skrivingen av bosettingshistorien. Arbeidet har også vært støttet økonomisk av Inger Julie og Ole Thorvald Moens legat og av Asmund Haare.

David Lowenthal holder fram at det er hensynet til våre etterkommere som må være ledestjernen i vårt arbeid. Det skrev han i bind 2 av denne bygdebokserien. Med det som siktepunkt, kan vi slutte oss til den kjenteWilseformaningen: Fornøy deg i din tids herlighet. Da kan vi bygge på det som har vært, for å kunne gripe dagen og glede oss over den, mens vi former et Spydeberg som skal være godt å leve i også framover.

Spydeberg bygdebok er tenkt som et bidrag i dette felles arbeidet.