SPYDEBERG BYGDEBOK

Arbeidet med bygdeboka

Mange bygder fikk i 1914 laget herredsbeskrivelser i forbindelse med markeringen av Grunnlovens 100 årsjubileum. Spydeberg valgte et annet alternativ ved å begynne et eget bygdehistorisk arbeid. Bygda hadde jo allerede en enestående Spydebergs beskrivelse i J.N.Wilses verk (1779). Men boka var noe vanskelig tilgjengelig, skrevet med gotisk skrift. Kommunen oppnevnte den første bygdebokkomiteen i 1916. Spydeberg Ungdomslag var den gang en aktiv organisasjon i bygda. Laget tok initiativ til å få Wilses pionerverk om Spydeberg overført til en bok med dagens skrifttyper. Den forelå ferdig trykket 1920. Framføringen videre av bygdebokarbeidet er omtalt i Bind 1 av bosettingshistorien (Midtbygda med stasjonsbyen, Bind 1/1, 2003).

I 1983 ble det ny giv i bygdebokarbeidet. Spydeberg kommune fikk etablert en komité til formålet. Per Kristian Skulberg ble leder og Eirik Juel sekretær. Anne Marit Unnerud, Aase Skulberg Pettersen, Trond Egil Huseby, Syver Liverud og Olav Magnus Skulberg ble oppnevnt som medlemmer. Etter hvert ble gruppen supplert med Ingrid Nesje og Øistein Grøvle. En sentral målsetting i arbeidet med bosettingshistorien var å vise samspillet mellom naturforhold, landskap, de bosatte og deres virksomhet. Det er lagt vekt på å gi leseren mulighet til å oppfatte vår del av Østfold med innlevelse i stedets egenart og utviklingsgang. Allikevel er det folket i bygda som har fått mest oppmerksomhet Gjennom stoffet vi behandler, løftes deres liv og virke, sorger og gleder, slit og bragder fram. Forståelsen av hvordan bygda ble til og utviklet seg, kan være identitetsskapende for dagens og framtidige generasjoner av spydeberginger.

Ordfører Stein Håland skrev i 2003:

«Det er framtidig utvikling som vil være viktigst for oss som ønsker å leve og bo i Spydeberg Men uten at vi har med oss historien, er det vanskelig å trekke de lange linjene for et lokalsamfunn i utvikling. Kunnskap om vår lokale historie er noe av det aller viktigste grunnlaget for å gjøre riktige veivalg for framtida. »

Det har vært lagt ned tallrike dugnadstimer av bygdebokkomiteens medlemmer og frivillig hjelpende personer. Dette bindet har det tatt vel 5 år å utarbeide. Eirik Juel har vært hovedforfatter og redaktør. Olav Magnus Skulberg har utarbeidet naturhistorien. Petter Anton Unnerud har hatt ansvar for de fleste av fotografiene. Vidar M. Skulberg har stått for bildene av naturobjekter. Kart og tegninger er utført av Asmund Aasen. Solvår Beitmann har hatt ansvaret for korrekturarbeidet. Syver Liveruds private arkiv og Arnt Sandems dokumenter er blitt stilt velvillig til disposisjon. I gjennom hele prosessen har Per Kristian Skulberg hatt ansvaret for konseptutviklingen og forhistorien med landskaps- og ødegårdsanalysen. Bygdebokarbeidet bygger på tanken om en innsats med aktiv medvirkning fra alle interesserte som har Spydeberg som sitt hjemsted eller har tilknytning til bygda. Vi gir honnør til våre hjelpere som har bistått med lokalkunnskap, gitt oss

opplysninger og kommet med ideer. Det er en glede å nevne at Spydeberg kommunes ledelse og Spydeberg Sparebank aldri har vist sviktende omtanke eller mistet tro på at våre studier kunne realiseres og bli til nytte for bygdas kulturliv.


Bygdebokkomiteen, Spydeberg, 9. oktober 2015.

Per Kristian Skulberg,    Eirik Juel,    Øistein Grøvle,

Trond Huseby,    Ingrid Nesje  og  Olav Magnus Skulberg.